رهنمائی برای پناهجویانی که درناروی جواب منفی گرفته اند

نوشته زیرحاصل سه ماه کارو ارتباط من با سازمان های حمایت از پناهندگان وخود پناهجویان درکمپ های مختلف ناروی است.

دراین سه سال گذشته وضعیت پناهندگی برای پناهجویان افغانستانی درناروی به بدترین حالت دراین ده سال گذشته رسیده است. قوانین پناهندگی درمجموع برای تمامی خارجیان سخت شده اما قراردادهای را که دولت افغانستان با کشورهای مانند ناروی وسویدن و استرالیا وچند کشوردیگر بسته وضعیت را برای پناهجویان افغانستانی نسبت به مهاجرین کشورهای دیگر سخت تر کرده است.

دراین اواخرهرهفته شش تاهشت نفرازپناهجویانی که جواب ردگرفته اند ازکمپ ها ومحل کارو شهرهای بزرگ دستگیر وبه صورت اجباری به افغانستان دپورت می شوند. این درحالی است که حتی کسانی که جواب منفی دوم رانیزگرفته اند،حق دارندبه دادگاه ابتدایی tingretten وبعدبه دادگاه lagmannsretten   ودرصورتی که ازاین دو دادگاه نیزجواب منفی بگیرند، می توانند به دادگاه høyesterett  شکایت نمایند. پناهجویانی که دوجواب منفی دارند، اقامت شان درناروی غیر قانونی است، اما اگردرخواست برای دادگاه داده باشند، پولیس حق دپورت آن پناهجو را تا ختم دادگاه ندارد. دادگاه عالی ناروی بالاترین مرجع رسیدگی به پرونده های مهاجرین است.

مشخصات و ادرس دادگاه ابتدایی:

شهر اسلو :

http://www.domstol.no/otir

شهر برگن:

http://www.domstol.no/bergen

شهر تروندهایم:

http://www.domstol.no/sor-trondelag

 مشخصات تماس با دادگاه عالی:

http://www.domstol.no/hoyesterett

Besøksadresse: Høyesteretts plass 1,
Postadresse: Postboks 8016 Dep., 0030 Oslo, Norge
E-post: post@hoyesterett.no

Telefon: 22 03 59 00
Telefaks: 22 33 23 55

پناهجویانی که ازدادگاه ابتدائی جواب منفی می گیرند می توانند مستقیم به دادگاه عالی شکایت کنند. هزینه دادگاه، مترجم در صورتی که نمی توانید به زبان نارویژی صحبت کنید از شما اخذ خواهد شد.  پولی را که شما به خاطربرگزاری دادگاه و مترجم  و وکیل می پردازید بعد ازختم دادگاه درصورت برنده شدن دولت خواهد پرداخت اما اگراز دادگاه جواب منفی بگیرید نصف پول ازشما گرفته خواهد شد. هزینه دادگاه هم بستگی به پرونده شما دارد. اگرپرونده طولانی دارید هزینه دادگاه هم بیشتر خواهد بود. امابرای پرونده های معمولی و یک روزه حدود 40 تا 50 هزارکرون نرویژی هزینه دارد که درصورت جواب منفی نصف این پول را خواهید پرداخت.

ازآنجاییکه بسیاری از پناهجویان نمی توانند این هزینه ها را بپردازند، موسسه های استند که پناهجویان را دراین زمینه کمک می کنند. یکی از این سازمان های شناخته شده بین مهاجرین نوآس است. اکثر پناهجویانی که جواب منفی می گیرند پرونده شان را برای این سازمان می فرستند. نوآس یک سازمان حقوق بشر وغیر دولتی برای حمایت از پناهجویان در ناروی است. این سازمان اطلاعات وکمک های حقوقی را دراختیار متقاضان پناهندگی در ناروی قرار می دهد. کسانی که جواب منفی دوم را نیز گرفته اند می توانند به این سازمان تماس بگیرند. کسانی که فکر می کنند که وزارت امور مهاجرت ناروی پرونده های آنها را به درستی بررسی نکرده است می توانند به این سازمان تماس بگیرید و این سازمان با وکیلانی که در اختیار دارند پرونده را بررسی می کنند و اگربا شماهم نظر باشند، از وزارت مهاجرت می خواهند که پرونده را مجددا بررسی کنند. این سازمان با وجود اینکه پرونده های زیادی را قبول نمی کنند اما با آن هم پرونده ها و مشتریان زیادی دارد. به همان خاطر وقتی شما پرونده تان را برای آنها می فرستد معمولا مدت زمان زیادی را می گیرد تا برای شما جواب دهند. از طرف دیگر این سازمان تنها می تواند از وزارت مهاجرت ناروی بخواهد که پرونده شما را دوباره بررسی کنند و به نکاتی که وزارت مهاجرت در زمان بررسی پرونده شما به آن توجه نکرده اند را به آنها گوشزد نمایند. اکثر کسانی که پرونده های شان را برای این سازمان فرستاده اند دربررسی دوباره توسط وزارت مهاجرت بازهم جواب منفی گرفته اند.

 به جزازاین سازمان- سازمان های دیگری هم استند که کمترشناخته شده ولی می توانند کمکی بزرگی برای پناهجویان نمایند. از جمله این سازمان ها کانون وکلای ناروی است.

کانون وکلای ناروی درشروع کار پرونده های مهاجرین را به صورت مجانی بررسی می کرد اما در این اواخر پول می گیرند. این کانون پرونده های اندکی را قبول می کنند اما کسانی که پرونده شان توسط این کانون پذیرفته شده شانس قبولی شان  85 در صد بوده است.  یعنی از تمام کسانی که پرونده شان با حمایت این کانون به دادگاه فرستاده شده 85 درصد شان قبول شده اند. این کانون کاری به یو دی ای و یو ان ای  و وزارت مهاجرت ناروی ندارد. بر خلاف نوآس که پرونده شما را دوباره به وزارت مهاجرت می فرستند و ازآنها می خواهند که پرونده را دوباره بررسی کنند. این کانون پرونده را به دادگاه می فرستد. دادگاه نیز نظر به قوانین ناروی و پرونده و مدارک شما درمورد رسیدگی خواهد کرد.

کار این کانون به دو شیوه است.

1-      کسانی که اسناد و مدارک کافی و دلیل موجه در پرونده پناهندگی شان دارند به صورت مجانی می توانند از حمایت های این کانون بهرمند شوند. این کانون وکیل ، مترجم و وقت دادگاه مجانی برای شما می گیرد. در صورت برنده شدن در دادگاه تمام مصارف را دولت ناروی به این کانون خواهد پرداخت اما اگر از این دادگاه جواب منفی بگیرید، نصف پول دادگاه از شما اخذ خواهد شد. اما هزینه وکیل وپیش پرداخت برای دادگاه از شما گرفته نخواهد شد. وکلای این کانون کسانی استند که تجربه طولانی با پرونده های مهاجرین دارند. برخلاف اکثر وکیل های که ازطرف دولت ناروی برای مهاجرین می دهند، این وکیلان متخصص  رسیده گی به پرونده های مهاجرین استند.

2-      اگراسناد ومدارک کافی برای پناهندگی ندارید این کانون می تواند وکیلان خوبی را به شما معرفی کنند اما شما باید هزینه تمام پروسه را تا به اخر بدهید. پیش از اینکه اقدام به گرفتن وکیل نماید بهتر است تمام مدارک تان را از طریق پست به ادرس کانون بفرستید. اگراین کانون پرونده تان را قبول نکرد به این معنا است که پرونده شما ازاستحکام خوبی برخوردارنیست. بنا باید پرونده شما نه توسط وکیل عادی بلکه توسط یک وکیل متخصص مهاجرت بررسی شود. آن وکیلان را این کانون می تواند دراختیار شما بگذارد ولی با هزینه زیاد.

ادرس تماس با کانون وکیلان ناروی:

http://www.advokatforeningen.no/

ادرس : Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo
Merk konvolutten » Disiplinærklage«

شماره تماس :

tlf. 22 03 50 34

ازروزدوشنبه تا جمعه  12:00 – 15:00

اگرشما قبلن وکیل شخصی داشته اید وازشما پول گرفته ونتوانسته که به پرونده شما آنطورکه باید توجه می کرد نیز می توانید از وکیل تان به این کانون شکایت کنید. وکیل های زیادی درناروی استند که ده ها پرونده دارند وازآنجائیکه مهاجرین ضعیف ترین قشرجامعه استند به پرونده های آنها بها نمی دهند. بنا اگرشما هم گرفتار وکیلی شده اید که به پرونده شما به صورت درست رسیده گی نکرده است به این کانون شکایت کنیدو اما باید مدارک لازم مانند قبض پولی که پرداخته اید و قرار داد تان را باید با خود داشته باشید تا به شکایت تان رسیده گی شود.

درکناراین کانون سازمان ها وانجمن های دیگری هم استند که برای مهاجرین کمک های حقوقی و مشورتی درناروی ارائه می کنند. یکی ازاین انجمن ها»مشورت های حقوقی رایگان» برای پناهجویان است. آدرس این جمع را شما می توانید در زیراین نوشته بیابید. شما می توانید فورم را به صورت انلاین خانه پری کنید و پرونده و شماره تلفن خود را برای آنها بفرستید. مسولیت بررسی پرونده شما را یکی از وکیلان به دوش خواهد گرفت و با شما به تماس خواهد شد. آنها فقط می توانند شما را درنوشتن شکایت نامه برای یو دی آی و یا یو ان آی کمک نمایند.

http://www.frirettshjelpadvokat.no/jeg-trenger-advokat.html

http://www.frirettshjelpadvokat.no/

Postboks 2469, Solli, 0202 Oslo

Telefon: 23 23 93 02
Telefaks: 23 23 93 01
E-post: advokat@voldhuset.no

Vakttelefon: 977 28 762

اگرشما دوجواب منفی گرفته اید وخطر دپورت تهدید می کند وتاهنوزهم به هیچ یکی ازمراجع حمایت ازپناهجویان شکایت نکرده اید ویامنتظرمدرک واسناد جدیداستید می توانید به دادگاه شهراسلو نیزشکایت کنید. برای شکایت نیاز به وکیل ندارید. هزینه دادگاه 2150 کرون نارویژی می شود. درصورتی که وکیل نداشته باشید، وکیل مجانی ازطرف دادگاه به شما داده خواهد شد. بعد از این که شما شکایت نامه خود را برای دادگاه فرستادید، آنها با یو دی آی و مسوول رسیده گی به پرونده شما تماس خواهد گرفت. آنها ازمسوول رسیده گی  پرونده شما می خواهند که یا دوباره پرونده را بررسی کنند ویا به وقت که تعین می کنند به دادگاه حاظرشوند. گاهی آنها پرونده را یکباردیگر بررسی می کنند وبررسی مجدد پرونده معمولن چند ماه را دربرمی گیرد و دراین فرصت شما می توانید مدارک واسناد جدیدی برای پرونده خود آماده کنید و اقامت تان درناروی تا بررسی مجدد پرونده قانونی می باشد. اگرمسوول رسیده گی به پرونده نخواهد که پرونده را دوباره بررسی کند آنوقت باید دردادگاه حاضر شود وشما باید بتوانید دادگاه را قناعت دهید که تا زمان رسیدن مدارک جدید تان حق موقت زندگی درناروی به شما داده شود وزندگی شما درصورت برگشتن به وطن درخطرمی باشد. حتی اگر شما منتظر مدرک جدیدی نیز نیستید می توانید دلایلی را که فکر می کنید وزارت مهاجرت در پرونده شما مدنظر نگرفته هم برای دادگاه بگوید.

اگربا تمام اینها بازهم جواب منفی گرفتید نا امید نشوید. شما می توانند به دادگاه حقوق بشراروپا که درفرانسه موقعیت دارد شکایت نماید. افراد زیادی بوده اند که با شکایت به دادگاه حقوق بشراروپا جواب مثبت گرفته اند. البته تمام این کارها انرژی و وقت زیادی رامی گیرد. اما اگردرداخل کشورمشکل داشته باشید چاره دیگری ندارید.

حضورفزیکی شما درفرانسه ضروری نیست. شما می توانید پرونده تان را از طریق ایمل و پست برای آنها بفرستید. فورم وآدرس دادگاه حقوق بشراروپا را می توانید از آدرس زیربه دست بیاورید: فراموش نکنید که شما تنها زمانی می توانید به دادگاه حقوق بشراروپا شکایت کنید که تمام مراحل قانونی درداخل ناروی را انجام داده و نتیجه نگرفته باشید. تنها درآن صورت دادگاه حقوق بشر اروپا پرونده شما را بررسی خواهد کرد.

 مشخصات تماس با دادگاه:

http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN

European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
Tel : +33 (0)3 88 41 20 18
Fax : +33 (0)3 88 41 27 30

نویسنده ها وهنرمندانی که خارج ازناروی درافغانستان و یا کدام کشوردیگری زندگی می کنند. آنهای که به خاطرسانسورو دیگرتهدید های امنیتی درمعرض خطراستند نیز می توانند ازطریق سازمان «شهر جهانی نویسنده گان» درخواست پناهندگی درناروی نمایند. این سازمان یک سازمان مهاجرتی نیست. این سازمان فقط برای نویسندگان و هنرمندانی که به خاطر نبودن آزادی بیان و دیگر مشکلات نمی توانند در کشور خویش زندگی کنند کمک می کنند. فورم در خواست حمایت از این سازمان تنها به زبان انگلیسی درسایتی که درزیراین نوشته می گزارم وجود دارد. نویسندگان می توانند این فورم را خانه پری کنند. بررسی درخواست توسط انجمن نویسندگان وچند ارگان دیگرصورت می گیرد و درخواست شما به چند شهرناروی فرستاده می شود. اگردرخواست شما توسط مسوولین یکی ازآن شهرها قبول شودهزینه مسافرت شما با ویزه و … توسط همان شهر پرداخته می شود و شما به عنوان مهمان نویسنده گان ناروی به اینجا می آید. معلومات بیشتر دراین مورد و فورم را می توانید دراین سایت بیابید. اما فراموش نکنید که این سایت تنها برای نویسندگان و هنرمندان است. شما می توانید ازطریق خانه پری این فورم درخواست پناهندگی درچندین کشورعضو اتحادیه اروپا و خارج از اتحادیه اروپا بدهید. این یک سازمان جهانی برای نویسندگان است.

http://icorn.org/icorndo.php

http://icorn.org/cities.php

بسیاری ازپناهجویانی که جواب منفی دوم را می گیرنداز کمپ ی که در آن زندگی می کنند بیرون می شوند. آنهادرصورت بیماری حق دسترسی به خدمات بهداشتی را ازدست می دهند. تعدادی هم توانمندی هزینه داکتر را ندارند. آنها می توانند به آدرس زیر مراجعه کنند و ازمعالجه رایگان برخوردارشوند.

ادرس های تماس در اسلو :

سه شنبه  ساعت :16.00 – 20.00
پنجشنبه  ساعت :. 11.00 -15.00

Telefon:          48 89 05 60

http://www.bymisjon.no/papirlose

بعضی ازخدمات دیگر توسط این سازمان در 11 شهر دیگر ناروی هم دراختیار مهاجرین قرار داده می شود. این شهرها عبارت از: ترندهایم، برگن،بودو،درامین،هاگه سوند،کنگسبرگ،کریستیاند سوند، لیل استروم،ریگولاند،ترومسو،وستفولد و اوستفولد است. ادرس تمام این مراکز را می توانید در اینجا بیابید:

http://www.bymisjon.no/no/Stott-oss/Stott-oss/

بسیاری ازپناهجویانی که درکمپ ها وخصوصا کسانی که درشهرهای با جمعیت کم و دورازمرکز زندگی می کنند ، از وجود این موسسه ها و سازمان ها اطلاع ندارند. امیدوارم این معلومات برایتان مفیده بوده باشد.

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: